Iris mini 0.0.5 for Windows

Download “Iris-mini-0.0.5-Windows” iris-mini-0.0.5.exe

Changelog:
– Fixed this crash

error
– Fix tray icon on Windows 10

Posted in Iris mini, New Version, Windows